İman Nedir?

İman, Cenabı Allah’ın, vahiy meleğinin aracılığı ile Hazret-i Muhammed (sa.)’e gönderdiği semavî hükümlere kalben kesin olarak inanıp tasdik etmektir. Bir kimse Kur’ân-ı Kerîm ve mütevâtir sünnet ile sabit olan bir hükmü inkâr ederse mü’min değildir. Mü’minlere terettüp eden dini ahkâm da kendisine terettüp etmez. Meselâ oruç, namaz ve benzeri farzları […]

İslâm’ın ne olduğunu bilmeyen kimse sorumlu mudur?

Müslümanlardan uzak bir yerde yaşayıp, İslâm’ın ne olduğunu bilmeyen kimse, kıyamet günü Allah katında sorumlu olacak mı? İslâmiyetten önce iki Peygamberin bi’seti (peygamberliği) arasında yaşayan ve hiç birisine yetişmemiş olan kimse, ehli fetrettir. Ehli fetret ibâdet ve ahkâm ile mükellef değildir. Bu hususta ulemâ ittifak halindedirler. Fakat, Allah’a (cc) İmân […]

“Kâlü belâdan beri imân ettim”söz doğru mudur?

Bu söz doğrudur. Kur’ân-ı Kerîm ile sabittir. Araf sûresi 172-173. âyetlerinde şöyle buyrulmaktadır: “Rabbin Ademoğullarının sulbünden soyunu çıkarıp onlara, ‘ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ demiş ve buna kendilerini şahit tutmuştu. Onlar da ‘evet şahidiz’ demişlerdi.” Müfessirlerin çoğu bazı hadîslere istinad ederek bunu şöyle açıklıyor: Cenabı Allah Hz. Adem’i yarattıktan sonra […]

Cenabı Allah’ın yeri sema mıdır?

Ehli sünnet ve’l-Cemaatın itikadına göre, Hz. Peygamber (sa.) mîrâc gecesinde Cenab-ı Allah’ın ru’yetiyle müşerref olmuştur. Ama bunun mânâsı “Allah Teâlâ’nın yeri semâdır” demek değildir. Belki Hz. Muhammed (sa.) semâda iken Cenabı Allah kendisine tecellî etti. Cenabı Allah isteseydi Peygamber (sa.) yeryüzünde iken de kendisine tecellî edebilirdi. Ama hikmet, semâda olduğu […]

İnsan ne ile, mümin ne ile kâfir olur?

Dünya ve âhirette insanı mesut eden imândır, îman her şeydir. O olmazsa her şey yoktur. Îman Allah’a ve onun indirdiği ahkâm ve haberlere inanmaktır. Bir kimse Kur’ân-ı Kerîm’in bir hükmünü veya bir haberini yalanlarsa mü’min sayılmaz, îman ettikten sonra İslâm’ın tümünü veya bir kısmını inkâr veya onunla istihza ederse mürted […]